×

Chování člověka v krizových situacích - SYIN3v, VSRRN1

Základem tématu je důsledný víceoborový metodologický přístup k teoretickému řešení zátěžové problematiky, který umožňuje účelně a efektivně přistupovat k popisu i intervenčním zásahům v této oblasti, a to jak v teoretické, tak v aplikační rovině konkrétních krizových situací. Obsahuje proto základní penzum znalostí z oborů přírodovědných i společenskovědních včetně psychologických. Cílem předmětu je získání znalostí o podstatě, pojetí a klasifikaci krizí, problematice krizového managementu, metodách směřujících k eliminaci možných selhání člověka. Získání přehledu o příčinách, podmiňujících existenci této discipliny - zátěži, stresu, odolnosti, adaptaci na zátěž a o dalších příčinných souvislostech - výkonnosti, možných selháních a jejich eliminaci v kritických situacích lidského života, u jedince a lidské skupiny. Součástí je i seznámení s patologií krize, zásadami krizové intervence a aplikacemi v řídící praxi.