×

Informace o zpracovávaných osobních údajích uživatelů webu Primat.cz

Společnost Primat.cz s.r.o., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 289 39 832, zapsaná v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154490 (dále jen „Společnost“) tímto v  souladu s článkem 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), informuje všechny subjekty údajů, kterých se to týká, o osobních údajích zpracovávaných Společností.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce
(Článek 13 odst. 1, písm. a) Nařízení)

Správcem osobních údajů je společnost Primat.cz s.r.o., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 289 39 832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154490.

Kontaktní e-mail Společnosti [email protected].

2. Případné kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(Článek 13, odst. 1., písm. b) Nařízení)

Společnost nemá povinnost a dobrovolně nezřizuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny bližší podrobnosti.

3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje uživatelů internetového serveru www.primat.cz určeny a právní základ zpracování
(Článek 13, odst. 1., písm. c) Nařízení)

Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů internetového serveru www.primat.cz (dále také jen „Server“), a to za účelem poskytnutí uživatelům volného prostoru na Serveru tak, aby si mohl každý uživatel zde ukládat, editovat, případně sdělovat omezenému či neomezenému okruhu jiných osob svá díla související se studiem a jiná díla a příspěvky jako jsou komentáře, hodnocení, pomoc se studiem online aj. v podobě textové, audiovizuální, zvukové, a jiné a poskytnutí další služby, jako jsou možnost vstupování a zakládání diskusí a účast v nich, použití interních komunikačních nástrojů, „banánového“ systému („kreditový systém“) a dalších služeb, podle aktuální nabídky Společnosti.

Souhlasí-li s tím uživatel, jsou jeho osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a jméno uživatelského účtu zpracovávány rovněž za účelem zasílání marketingových kampaní, nabídek zaměstnání či trainee programů apod. od zaměstnavatelů, poskytovatelů ubytovacích služeb, organizátorů studentských akcí a jiných na e-mailové adresy uživatelů. Uživatelé udělením souhlasu zároveň prohlašují, že mají nejméně 16 let, příp. že byl souhlas se zpracováním osobních údajů vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k uživateli, a takový souhlas na případné vyžádání Společnosti doloží. Uživatelé serveru mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je platné do budoucna a nedotýká se tak na zpracování učiněné před jeho odvoláním.

Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů v tomto rozsahu:

 • e-mailová adresa,
 • přezdívka uživatele,
 • jméno (nepovinné – poskytnuto na dobrovolné bázi),
 • příjmení (nepovinné – poskytnuto na dobrovolné bázi),
 • záznam o studiu uživatele (nepovinné – poskytnuto na dobrovolné bázi).

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je:

 1. souhlas poskytnutý uživateli Serveru dle ustanovení článku 6 odst. 1, písm. a) Nařízení (v případě dobrovolně poskytnutých údajů);
 2. skutečnost, že zpracování je dle ustanovení článku 6 odst. 1, písm. b) Nařízení nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Společnost poskytuje službu Serveru, a jejíchž smluvní stranou se registrací stává uživatel Serveru, jakožto subjekt osobních údajů (povinně poskytnuté údaje); a
 3. skutečnost, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu (např. na zajištění bezpečného fungování Serveru, jeho neustálém zdokonalování) Společnosti dle ustanovení článku 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.

K osobním údajům má přístup pouze Správce, zaměstnanci Správce nebo zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely zpracování, zejména za účelem komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu. Tito zpracovatelé poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření a zpracování osobních údajů těmito zpracovateli je tak v souladu s Nařízením.

4) Oprávněné zájmy správce
(Článek 13 odst. 1, písm. d) Nařízení)

Marketing

Zpracování osobních údajů uživatelů Serveru na základě oprávněného zájmu je realizováno za účelem zasílání dotazníků spokojenosti s poskytnutými službami a produkty, včetně vyhodnocování zpětné vazby od uživatelů. Zasíláním těchto sdělení není masivní, obtěžující a slouží výhradně ke zkvalitnění uživatelského prostředí Serveru a k informování zákazníků o novinkách a změnách Serveru. Společnost nevyužívá technické, ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů údajů.

Společnost

 1. provedla tzv. balanční test,
 2. provedla a přijala všechna opatření, kterými zmírnila, popř. zcela vyloučila dopad oprávněných zájmů Společnosti na zkvalitňování poskytovaných služeb na základní práva a svobody jednotlivých subjektů údajů.

Právo vznést námitku

Dle článku 21 Nařízení má uživatel Serveru z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu Společnosti. Jakmile tuto námitku vznese, musí správce, tj. Společnost, přestat osobní údaje subjektu údajů zpracovávat. Námitku může vznést na e-mailové adrese [email protected].

5) Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
(Článek 13 odst. 1, písm. e) Nařízení)

Podle Článku 4 odst. 9 Nařízení se za příjemce považuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli („Příjemce“).

Společnost poskytne nezbytné osobní údaje v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, vyplývá-li taková povinnost z těchto předpisů.

Společnost poskytuje osobní údaje společnostem, které pro Společnost zajišťují technickou podporu Serveru.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů uvádí Společnost níže uvedené informace:

1) Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy
(Článek 13 odst. 2, písm. a) Nařízení)

Osobní údaje uživatelů Serveru Společnosti jsou zpracovávány a uchovávány po dobu existence uživatelského účtu uživatele na Serveru nebo po dobu provozování Serveru, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Po odstranění uživatelského účtu nebo ukončení provozu Serveru jsou osobní údaje dle jejich povahy, důvodu zpracování nebo např. podle požadavků vyžadovaných právními předpisy, archivovány, smazány nebo anonymizovány. Např. z daňových či účetních důvodů Společnost může uchovávat relevantní údaje o provedených platbách uživatele i po odstranění uživatelského účtu.

2) Poučení pro subjekty údajů na jejich práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(Článek 13, odst. 2, písm. b) Nařízení)

Společnost tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu:

 1. požadovat u Společnosti přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
 2. na opravu údajů,
 3. výmaz („právo být zapomenut“),
 4. omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. na přenositelnost údajů,
 7. právo odvolat souhlas.

Tato práva je možno vnést na e-mailové adrese [email protected].

3) Poučení o právu podat stížnost u dozorového orgánu
(Článek 13, odst. 2, písm. d) Nařízení)

Uživatel Serveru je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností. Uživatel Serveru má dále právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: [email protected]

4) Skutečnost, zda poskytnutí údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.
(Článek 13, odst. 2, písm. e) Nařízení)

Poskytnutí e-mailové adresy je smluvním požadavkem a Vy nemáte povinnost e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí e-mailové adresy Vám však nelze umožnit přístup k službám Serveru.

5) Automatizované rozhodování, včetně profilování
(Článek 13, odst. 2, písm. f) Nařízení)

Společnost provádí na základě dobrovolně poskytnutých osobních údajů uživatelů Serveru profilování. Pokud tedy uživatelé Serveru dobrovolně vyplní osobní údaje týkající se fakulty, uživatelům bude na základě této informace přizpůsoben obsah Serveru.

Společnost neprovádí automatizované rozhodnutí.