×

Podmínky užívání

Obecné podmínky užívání stránek www.primat.cz

Smluvní ujednání

Primat.cz s.r.o.

Sídlo: Anglická 140/20, 120 00 Praha 2

IČ: 28939832, DIČ: CZ28939832

Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 154490 (dále jen „Primát“ a také „Provozovatel serveru“) na straně jedné

a

právě se registrující uživatel (dále jen „uživatel“)

uzavírají smluvní ujednání, kdy Primát dává uživateli prostor na svém portálu na adrese www.primat.cz a uživatel na něj vkládá svá díla související se studiem a jiná díla a píše příspěvky. Smluvní ujednání podléhá obchodním podmínkám. Primát je oprávněn publikovat obsah internetového serveru Primát.cz na jím provozovaných webových stránkách www.foxmaterial.cz a dále na jakýchkoli jiných webových stránkách, které bude provozovat obdobným způsobem jako Primat.cz; v takovém případě se tyto obchodní podmínky vztahují i na poskytování služeb na těchto jiných webových stránkách. Uživatel registrací prohlašuje, že si před provedením registrace přečetl Obchodní podmínky uvedené níže a souhlasí s nimi.

Obchodní podmínky

Část 1

 1. Poskytovatelem služeb na internetovém serveru Primát.cz (dále také jen „Server“) je společnost Primát, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 2. Uživatelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uživatel je povinen uvést v rámci registrace pravdivě svou e-mailovou adresu a uživatelské jméno, a tyto údaje pravidelně aktualizovat. Systém je nastaven tak, že tyto údaje nebudou přístupné ostatním uživatelům, pokud je nezpřístupní sám uživatel. Pokud by Provozovatel serveru zjistil, že uživatel uvedl nepravdivé údaje, je to důvodem ke zrušení registrace uživatele. 

 3. Uživatel registrací prohlašuje, že má nejméně 16 let.

 4. Strany uzavírají smlouvu podle občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel vyplní registrační údaje a dokončí registraci.

 5. Služby poskytované uživatelům po registraci spočívají v následujících plněních:

  a) poskytnutí volného prostoru na Serveru tak, aby si mohl každý uživatel zde ukládat, editovat, případně sdělovat omezenému či neomezenému okruhu jiných osob svá díla související se studiem a jiná díla a příspěvky jako jsou komentáře, hodnocení, pomoc se studiem online aj. v podobě textové, audiovizuální, zvukové, a jiné (dále jen „Dílo“ či „Díla“);

  b) další služby, jako jsou možnost vstupování a zakládání diskusí a účast v nich, použití interních komunikačních nástrojů, „banánového“ systému (dále také „kreditový systém“) a dalších služeb, podle aktuální nabídky Provozovatele serveru,

  c) poskytnutí prostoru a dalších služeb i na jiných webových stránkách, pokud se Primát rozhodne, že na nich bude provozovat obsah Serveru.

 6. Služby uvedené v čl. 5 jsou poskytovány uživatelům zejména bezplatně, a to na základě registrace a souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo, jednotlivé nebo všechny služby zpoplatnit.

 7. Uložené příspěvky, soubory nebo jejich části (pasáže) nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky či v rozporu s dobrými mravy. Výslovně je zde zakázáno zejména umisťovat a šířit soubory a jiné informace, které:

  a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;

  b) vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, zejména pokud poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit;

  c) obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s nimi zaměnitelné;

  d) obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;

  e) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;

  f) obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;

  g) obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;

  h) obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství,třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

  i) obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;

  j) obsahují pornografická díla, jež zobrazují dítě, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem;

  k) umožňují osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;

  l) obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

  m) podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;

  n) popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.

 8. Uživatelé nesmějí do svých souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv reklamu, zejména placenou reklamu, a nesmějí prostřednictvím Serveru šířit ani jiná obchodní sdělení. Placenou reklamou se rozumí také reklama, za niž uživatel získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu.

 9. Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze Provozovateli serveru.

 10. Prostor poskytnutý uživatelům je určen pro umístění souborů obsahujících díla související se studiem a jiná díla uživatelů a jiných informací uživatelů za účelem jejich prezentace a šíření jejich názorů a projevů. Server není určen pro zálohování dat. Je zakázáno umísťovat na Server embedding nebo deep linking, pokud by tím mohlo dojít k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob.

 11. Při umísťování obsahu sloužícího jako studijní materiál odpovídá uživatel za to, že tento obsah vytvořil sám, samostatně a že mu nic nebrání v jeho zpřístupnění ostatním uživatelům serveru, a že zpřístupněním obsahu nedojde k zásahu do práv třetích osob, včetně školského zařízení a vyučujících.

 12. Obsah uložený uživatelem a zpřístupněný ostatním uživatelům musí vyhovovat požadavkům uvedeným v těchto Obchodních podmínkách. Vedle toho tento obsah podléhá „schválení“ ze strany ostatních uživatelů (členů komunity na Serveru Primat.cz), čímž se potvrzuje důvěra v kvalitu jeho obsahu a jeho přínosnost pro ostatní uživatele Serveru. Schválení je neformální a nelze z něj dovozovat jakékoli právní důsledky nebo odpovědnost

 13. Uživatelé vyslovují akceptací těchto obchodních podmínek souhlas s tím, že kterýkoli jiný uživatel může vyjadřovat svůj názor na obsah umístěný tímto uživatelem na server, komentovat ho, hodnotit a kritizovat. Totéž právo přísluší i uživateli ve vztahu k obsahu ostatních uživatelů.

 14. Pokud uživatelé v rámci volného prostoru vytvoří tzv. profil vyučujícího a předmětu, jsou do prostoru v takovém profilu oprávněni uživatelé umísťovat jen pravdivé (tj. i aktuální), úplné a nikoli zkreslující skutečnosti a případně hodnocení a kritiku, která je objektivní, vyvážená, podložená (tj. založená na ověřitelných skutečnostech) a přiměřená a která bude sloužit jedině účelu informovanosti ostatních uživatelů o obsahu předmětu a kvalitě jeho vyučování. Informace sem vkládané nesmějí sledovat žádný jiný účel, zejména ne účel osobní nebo účel poškození zde jmenovaných fyzických osob.

 15. Každý uživatel se zavazuje dodržovat pravidla etiky, slušného chování a ohleduplnosti při publikaci svých názorů a postojů. Při publikaci hodnotících soudů a kritiky je povinen usilovat o co možná nejobjektivnější, spravedlivé a odůvodněné vyjádření názoru, který bude schopen kdykoli obhájit.

 16. Cílem shora uvedených povinností je docílení co možná nejkvalitnějšího, zajímavého a především vyváženého obsahu serveru, tak, aby plnil informační funkci ve vztahu k ostatním uživatelům.

 17. Jakékoli podněty, upozornění a stížnosti na obsah umístěný na serveru lze směřovat Provozovateli serveru prostřednictvím systému pro nahlášení závadného obsahu nebona e-mailovou adresu [email protected]. Tuto adresu mohou uživatelé využít i v případě sporů týkajících se znemožnění přístupu k jimi nahranému obsahu nebo jeho odstranění. Podání a vyřízení stížností je pro uživatele zdarma.

 18. Provozovatel serveru zdůrazňuje, že neodpovídá za obsah umístěný uživateli na server, zejména za jeho užitečnost, kvalitu, vyváženost, pravdivost a legálnost. Snahou všech uživatelů by mělo být dodržovat shora uvedená pravidla, aby tak byla zachována všeobecná užitečnost serveru. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoli odstranit ze serveru obsah, o němž bude mít za to, že porušuje pravidla a postuláty uvedené v těchto obchodních podmínkách. Podnětem k takovému úkonu ze strany Provozovatele serveru může být např. stížnost jiného uživatele nebo třetí osoby nebo vlastní zjištění Provozovatele serveru, přičemž ale Provozovatel serveru zdůrazňuje, že neprovádí pravidelnou ani plošnou kontrolu obsahu serveru.

 19. V souladu se shora uvedenými cíli budou uživatelé moci získat tzv. „karmu“, která vyjadřuje užitečnost daného uživatele pro ostatní uživatele. Body pro získání karmy mohou ve prospěch uživatele udílet ostatní uživatelé serveru. Nositelé karmy mohou získat možnost nabídky ze strany třetích osob, které jim na základě jejich ohodnocení mohou nabídnout možnosti brigády, zaměstnání apod.

 20. Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv k dílům, umístěným na serveru, ani tato díla šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.

 21. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.

 22. Je zakázáno zasílat nevyžádaná obchodní sdělení (spam) ostatním uživatelům serveru nebo do diskusních skupin, které by odkazovaly na stránky tohoto serveru.

 23. Provozovatel serveru neodpovídá za neoprávněné sdělování autorského díla (a jiných předmětů ochrany podle autorského zákona, dále jen „dílo“) veřejnosti podle § 18 odst. 2 autorského zákona za podmínek stanovených v dílu 6 autorského zákona. Za účelem splnění zákonných povinností Provozovatele serveru uděluje každý uživatel Provozovateli serveru licenci k užití jím nahraných děl jejich sdělováním veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 2 autorského zákona, a to nejen na Severu Primat.cz, ale i na jiných webových stránkách provozovaných Provozovatelem serveru v souladu s těmito Podmínkami užívání. Každý uživatel odpovídá za to, že je oprávněn takovou licenci udělit, a je povinen nahradit Provozovateli serveru škodu a jinou újmu, vzniklou případným porušením autorských práv a práv souvisejících podle autorského zákona.

 24. V ostatních případech než je uvedeno v čl. 23. odpovídá Provozovatel serveru podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen:

  a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

  b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

 25. Podle ust. § 47 odst. 4 autorského zákona a ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Provozovatel serveru nemá obecnou povinnost dohlížet na obsah uživateli přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

 26. Za účelem zajištění výše uvedených povinností stanovených zákonem Provozovatel serveru v případě, že se nějakým způsobem dozví o existenci souborů nebo jejich částí nebo jiných informací uživatelů, které údajně porušují ust. čl. 7 až 11, čl. 20 nebo čl. 22, má právo je neprodleně smazat. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel serveru neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, která by tímto postupem uživateli vznikla nebo vzniknout mohla.

 27. V případě, že se uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, může být smlouva mezi ním a Primátem ukončena a jeho uživatelský účet zrušen.

 28. Provozovatel serveru neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz serveru, dostupnost dat, jakož i šířku pásma (rychlost připojení k serveru).

 29. Provozovatel serveru neprovádí žádné zálohy dat na serveru umístěných a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním. Zálohu obsahu, umístěného na serveru, si musí provádět uživatel vlastními prostředky.

 30. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na smazání souborů příp. zrušení uživatelských účtů, a to bez předběžného varování uživatelů. Pokud uživatel nepoužije svůj uživatelský účet po dobu jednoho roku nebo pokud se uživatel nepřihlásí na Server po dobu jednoho roku, budou veškeré banány z jeho účtu bez náhrady převedeny ve prospěch společného účtu všech uživatelů – Banánovníku (viz Část 2 – Kreditový systém) .

 31. Uživatel se seznámil se zásadami „Ochrany osobních údajů“ a je si tak vědom toho, že Provozovatel serveru je oprávněn na základě oprávněného zájmu zasílat uživateli e-mailové zprávy, které jsou obchodními sděleními ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahujícími obchodní sdělení týkající se služeb Serveru nebo souvisejících služeb poskytovaných Provozovatelem serveru.

 32. Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel serveru si dále vyhrazuje právo na pozdější změny těchto obchodních podmínek. Na změnu obchodních podmínek je Provozovatel serveru povinen vhodným způsobem upozornit nejpozději 7 dní předem, a to zveřejněním této informace na Serveru a rovněž tak oznámením uživateli při prvním přihlášení uživatele na Server po zveřejnění informace o této změně. V případě, že uživatel se změnou nesouhlasí, má právo změny odmítnout a závazky ze smlouvy vypovědět ve výpovědní době 14 dnů. Výpověď z toho důvodu může uživatel provést sdělením na e-mailovou adresu Provozovatele serveru [email protected]; na základě toho bude uplynutím výpovědní doby 14 dnů od doručení výpovědi smlouva mezi uživatelem a Provozovatelem ukončena a účet uživatele zrušen. Pokud uživatel nové obchodní podmínky neodmítne a smlouvu nevypoví bez zbytečného odkladu poté, co mu byla změna oznámena, je novými obchodními podmínkami vázán. Uživatel má rovněž možnost smlouvu ukončit zrušením svého uživatelského účtu podle následujícího ustanovení.

 33. Smlouvu je možno kdykoli ukončit odstoupením ze strany uživatele bez udání důvodů, učiněným formou zrušení uživatelského účtu ze strany uživatele (účet bude zrušen jeho deaktivací přímo uživatelem nebo Provozovatelem na základě žádosti uživatele o deaktivaci účtu zaslané na [email protected]). Smlouva je ukončena okamžikem, kdy je uživatelský účet zrušen. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit účet, který porušuje filozofii webu, například multiúčet využívaný více uživateli.

 34. Uživatel uzavřením této smlouvy požaduje ve smyslu zákonných ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem, aby Provozovatel serveru s poskytováním služeb podle smlouvy započal okamžitě po uzavření smlouvy. Uživatel může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření postupem podle předchozího odstavce, tj. zrušením svého uživatelského účtu nebo písemnou formou zaslanou na adresu sídla Provozovatele. Lhůta je zachována, pokud během ní uživatel oznámení o odstoupení odešle. Pokud v souvislosti s poskytováním služeb přijal Provozovatel od uživatele finanční plnění, toto plnění případně jeho poměrnou část v případě, že s poskytováním placených služeb bylo již započato, vrátí uživateli stejným platebním způsobem, kterým jej uživatel uhradil, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud není možné využít stejný platební způsob, vrátí Provozovatel serveru plnění jiným způsobem dle požadavku uživatele nebo poštovní poukázkou na jméno a adresu uživatele uvedené v registraci. Pokud by uživatel výslovně vyžadoval vrácení finančního plnění jiným způsobem, než jak byla provedena uživatelem původní úhrada, a pokud jsou s takovým způsobem vrácení finančních prostředků spojené zvýšené náklady, jdou tyto náklady k tíži uživatele.

 35. Pokud by mezi uživatelem a Provozovatelem serveru došlo ke spotřebitelskému sporu, je uživatel oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách webgate.ec.europa.eu/odr.

Část 2 – Kreditový systém

 1. Kredity (dále také „banány“) lze získat od ostatních uživatelů jako odměnu za poskytnutí materiálu ke studiu, dále z „Banánovníku“ (viz bod 3.) nebo zakoupit v balíčku dle podmínek uvedených v ceníku, který je součástí obchodních podmínek. Banány patřící určitému uživateli jsou vedeny na jeho uživatelském účtu.

 2. Za členství v komunitě Serveru Primat.cz odvádí uživatel banány do společného „Banánovníku“ (viz bod 3.), a to 25 banánů/6 měsíců, s výjimkou prvních 6 měsíců od registrace.

 3. „Banánovník“ je společný účet všech uživatelů, spravovaný Provozovatelem serveru. Banány v Banánovníku patří všem uživatelům Serveru. V Banánovníku jsou vedeny banány připsané z neaktivních účtů, jejichž majitelé nepoužili svůj uživatelský účet po dobu jednoho roku nebo pokud se nepřihlásili na Server po dobu jednoho roku, a dále jsou sem připisovány banány za členství. Banány z Banánovníku jsou poskytovány uživatelům za jejich aktivitu na Serveru.

 4. Při vložení nového materiálu (materiálu pro studium, hodnocení aj.) obdrží uživatel jako odměnu určitý počet banánů z Banánovníku dle aktuální nabídky Serveru.

 5. Banány lze použít k získávání studijního obsahu umístěného ostatními uživateli na Primát.cz. U každého studijního materiálu určí uživatel, který jej na Server vložil, počet banánů, za který může jiný uživatel získat tento materiál ke svému použití. Dále lze banány použít na výměnu za dárky či služby Partnerů Serveru podle bodu 9 a na udržování členství. Banány nelze převádět do dalšího období, stornovat, vrátit, vyměnit zpět za peníze, apod.

 6. Uživatel nemá nárok na žádnou kompenzaci za banány, které byly převedeny do Banánovníku v případě, kdy uživatel nepoužil svůj uživatelský účet po dobu jednoho roku nebo pokud se nepřihlásil na Server po dobu jednoho roku. V případě zrušení uživatelského účtu z jakéhokoli důvodu budou všechny banány z účtu převedeny do Banánovníku a uživatel nemá nárok na žádnou kompenzaci za tyto banány; to neplatí v případě, kdy uživatel banány zakoupil a ke zrušení účtu došlo z důvodů na straně Provozovatele serveru nebo kdy uživatel účet zrušil do 14 dnů od registrace postupem dle Části první, bodu 25) druhý odstavec; v tom případě se uživateli vrátí finanční částka odpovídající ceně zakoupených banánů (ostatní banány se z účtu převedou do Banánovníku).

 7. V případě ukončení členství (zrušení registrace) nemá uživatel nárok na žádnou kompenzaci za banány odvedené za členství do Banánovníku.

 8. Zakoupené banány uživateli budou připsané automaticky po prověření platby platební bránou GoPay a připsání platby na účet Provozovatele u GoPay. Zakoupené banány klasickým bankovním převodem na účet Provozovatele u FIO Banky (bez použití GoPay) banány budou uživateli připsané automaticky po prověření platby. Jakýkoliv problém spojený s připsáním banánů je nutné neprodleně oznámit na e-mail [email protected]. V případě problémů spojených s platbou přes bránu GoPay a v případě reklamace úhrady za objednané kredity prostřednictvím dalších platebních metod GoPay odpovídá za vyřízení reklamace GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika Tel: +420 387 203 190, Fax: +420 387 203 191, E-mail: [email protected]. V případě potíží týkajících se připsáním banánů nabízených na Serveru, kontaktujte podporu Serveru na adrese: [email protected]. Služba Zakoupení banánů se poskytuje výhradně koncovým uživatelům v České Republice.

 9. Banány lze použít na výměnu za dárky či služby (dále jen „Služby“) nabízené partnery Serveru (dále jen „Partneři“), přispět pomoci Banánovníku (viz bod 3) jiným uživatelům apod., dle aktuální nabídky Serveru.

 10. Provozovatel Serveru si vyhrazuje právo odmítnout uživateli výměnu banánů za požadovanou Službu od Partnerů Serveru.

 11. Provozovatel Serveru negarantuje uživateli dodání služby od Partnerů Serveru.

 12. Provozovatel Serveru si vyhrazuje právo nezakoupené banány získané za aktivitu na Serveru uživateli odebrat, a to bez udání důvodů; v tom případě tyto banány jsou převedeny do Banánovníku.

 13. Provozovatel Serveru si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit nabídku aktivit, za které jsou banány získávané.

 14. Provozovatel Serveru si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit cenu banánů.

 15. Provozovatel serveru upozorňuje, že banány slouží uživatelům především pro výměnu jimi umístěného obsahu mezi nimi navzájem a případně pro získání služeb od Partnerů serveru, kteří se rozhodnou uživatelům své služby nabídnout. Banány však nejsou platbou za služby Provozovateli serveru.

 16. Vrácení peněz za nákup banánů probíhá na žádost uživatele (zaslanou na e-mail: [email protected]), který banány zakoupil, a to nejdříve po půl roce a nejdéle do roku od jejich koupě. Pokud uživatel jakkoliv využil banány (zejména stáhl materiál, přečetl komentář apod.), připojí uživatel ke své žádosti důvod. V případě, že nedošlo k využití žádného počtu zakoupených banánů, bude částka vrácena ve výši 100 %. V případě útraty jakéhokoliv počtu banánů, žádost uživatele bude prozkoumána a o vrácení peněz a výši vrácené částky rozhodne administrátor.

Provozovatel nijak negarantuje trvání a funkčnost serveru ani obsahovou kvalitu obsahu na něj uživateli umístěného. Každý uživatel nese vlastní odpovědnost za obsah umístěný na server a za serióznost informací prostřednictvím serveru šířených, které by v zájmu všech uživatelů měly vyhovovat shora uvedeným požadavkům. Fungování serveru je založeno na principu dobrovolnosti, bezplatnosti a vzájemné užitečnosti.

Podmínky platí od 1. 11. 2023.