Nově tvůj
školní rozvrh v mobilu

Stáhni zdarma zde

ROZRVH

FREE

Primat.cz

STÁHNI SI ROZVRH DO MOBILU

FREE

Nahlásit chybu

Západomoravská vysoká škola Třebíč

 • Studentů:  421
 • Materiálů:  330
 • Komentářů k učitelům:  39
 • Předmětů:  113

Registrace!

2.90z 5 bodů

Fakultu hodnotilo: 8 studentů

Ohodnoť školu

Zobrazit hodnocení:      2009 - 2013 / 2014 a novější


Údaje z minulého přijímacího řízení

Počet podaných přihlášek: -
K přijímacímu řízení se dostavilo: -
Počet přijatých: -
Počet zapsaných: -
Úspěšnost uchazečů: -%

Termíny a info o přijímacím řízení

Odevzdat přihlášky do: -
Dny otevřených dveří: 10.2.2014
Přijímací řízení: 17. 2. 2014, 24. 3. 2014, 19. 5. 2014

Statistika

Počet studentů: -
Počet studentů (prezenční): -
Počet studentů (kombinované): -

Průměrný plat

Průměrný plat jednotlivých oborů: zobrazit

O fakultě

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. vzdělává studenty v oblasti managementu a informačních technologií a správy. Na ZMVŠ tak můžete studovat bakalářské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia.

Studium plné možností

 • individuální přístup ke studentům
 • pedagogický sbor tvořený renomovanými odborníky
 • možnost získat prospěchová, sociální a ubytovací stipendia
 • zajištění praxí a provázání studia s renomovanými odbornými pracovišti v regionu
 • možnost realizovat část studia v zahraničí (stipendijní vysokoškolské pobyty a stáže ve firmách)
 • vědecké konference, workshopy, exkurze
 • možnost dalšího jazykového vzdělávání nad rámec výuky
 • pro studenty 1. ročníku vstupní adaptační kurz
 • stravování přímo v budově vysoké školy, pomoc při zajištění ubytování
 • bohatý fond knihovny a kvalitní IT zázemí
 • pravidelná setkávání se zajímavými osobnostmi
 • studentské soutěže
 • Co studiem oboru získáte?
  kvalitní odborné vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje regionu a technologií odpadového hospodářství
 • možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na vysokých školách doma i v zahraničí
 • vzdělání v environmentálních, biologických, technických a ekonomických disciplínách a odpovídající teoretické, praktické i metodologické dovednosti a znalosti z oblastí krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, zemědělství, energetiky, dopravy, ekonomie, managementu, práva
 • praktické dovednosti v rámci odborných praxí na renomovaných pracovištích v regionu (např. TTS Třebíč, ZERA Náměšť nad Oslavou, Chaloupky o.p.s.)
 • schopnosti aktivně využívat informační a komunikační technologie a elektronické informační zdroje
 • prohloubení komunikačních dovedností v cizím jazyce
  osvojení si principů a metod vědecké práce a následného zhodnocení informací
 • větší vhled do problémů založených interdisciplinárně a lepší vybavenost pro jejich řešení
 • samostatnost při realizaci vědeckého výzkumu včetně základních znalostí projektového managementu
 • schopnost prezentovat výsledky svého výzkumu před odbornou i laickou veřejností

Kde se uplatníte?

 • v podnikatelském sektoru - ve firmách, jejichž předmět podnikání má přímý vliv na životní prostředí (technický pracovník v provozu bioplynových stanic, kompostáren, zemědělských podniků apod., podnikový ekolog, pracovník v rozvojových agenturách, v poradenských službách poskytujících expertní služby přímo zaměřené na životní prostředí)
 • ve veřejné správě (pracovník referátů životního prostředí výstavby, regionálního rozvoje, územního plánu, správy územně informačních systémů na obecních, městských a krajských úřadech)
 • v občanském sektoru (např. neziskové organizace, organizace zaměřené na ochranu životního prostředí)
 • v projektovém a grantovém managementu (podíl na utváření regionální environmentální politiky a přípravě regionálních projektů a programů rozvoje)
  v médiích při kvalifikovaném hodnocení a prezentování informací týkajících se udržitelného rozvoje a životního prostředí.
 • Do uplatnění se také promítne to, jakou specializaci si absolvent v závěru studia zvolil. Modulární systém nabízí celkem tři specializace (ochrana životního prostředí - udržitelný rozvoj regionu - technologie odpadového hospodářství) a řadu výběrových přednášek.

Charakteristika studijního oboru:

Studijní obor poskytne studentovi znalosti, dovednosti a způsobilosti v problematice udržitelného rozvoje regionu a krajiny. Ta je fenoménem pevně spjatým s působištěm školy v Kraji Vysočina. Výsledná celková podoba i členění studia oboru také zohledňuje nabízené možnosti zakotvení ve spolupráci s relevantními institucemi v regionu.

Ve studijním plánu je akcentována jak praktická, tak i teoreticko-metodologická vybavenost studentů. Z metodologického a metodického hlediska je uplatňována potřebná škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají aktuálním výsledkům poznání i badatelskému profilu odborníků, kteří se na realizaci studijního oboru podílí. Prostřednictvím konkrétních případů i zobecněných principů dochází k systematickému seznámení studenta s dopady chování (nejen ekonomických) subjektů na životní prostředí a možnostmi ovlivňování těchto dopadů ze strany fyzických i právnických osob.

Studium je vhodné pro absolventy středních zemědělských škol, středních průmyslových škol, technických lyceí a všeobecných gymnázií. V první části studia student absolvuje blok povinných předmětů společného teoretického základu a oborové předměty povinné. Závěrečný ročník je ve studijním plánu rozčleněn do 3 modulů dále rozvíjejících základní odborné znalosti studenta z jedné z hlavních konkrétních oblastí studia (Ochrana životního prostředí – Monitoring regionálních struktur a procesů – Techniky a technologie odpadového hospodářství). Z těchto modulů student absolvuje povinně vždy jeden. Smyslem této koncepce je to, aby bylo studium realizováno v těsné návaznosti na absolvovanou praxi a aby se student aktivně zapojil do utváření svého výstupního kompetenčního profilu. Systém dále posiluje připravenost studenta pro začlenění do pracovního procesu a pro případné navazující studium. Na trh práce vstupuje absolvent jako nositel klíčových disciplín oboru a současně díky absolvování modulu i s prohloubenou specializací a schopností plnohodnotného odborného působení v příslušné oblasti. Závěr studia tvoří státní závěrečná bakalářská zkouška. Tu tvoří obhajoba bakalářské práce a ústní závěrečná zkouška. Její tematické oblasti vycházejí ze společného oborového základu a z obsahu konkrétního absolvovaného modulu. V optimálním případě téma bakalářské práce odráží obsah zvoleného modulu a praxe absolvované ve 4. semestru.

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent bude vybaven potřebným teoretickým přehledem v environmentálních, biologických a technických disciplínách souvisejících s problematikou péče o krajinu a udržitelný rozvoj regionu. Současně bude vybaven základními předpoklady pro participaci na souvisejících odborných činnostech, resp. bude disponovat nezbytnými teoretickými, metodickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, primárně z oblasti krajinné ekologie a ochrany životního prostředí, ale také z dílčích oblastí zemědělství, odpadového hospodářství, energetiky a dopravy. Absolvent bude schopen na základě svých vědomostí analyzovat potřebná data a modelovat různé procesy s dopadem do jednotlivých složek životního prostředí a své poznatky bude moci uplatnit v širším interdisciplinárním kontextu. Absolvent bude připraven aktivně využívat informační a komunikační technologie a pracovat s elektronickými informačními zdroji. Současně bude schopen aktivní komunikace v cizím jazyce a formulovat a prezentovat vlastní odborné názory.

Absolvent:

 • bude moci své znalosti a dovednosti o udržitelném rozvoji krajiny a regionu (včetně stavu a perspektiv jeho jednotlivých systémů) uplatnit při samostatném podnikání, týmové spolupráci, organizování činností, participaci na řešení projektů, v oblasti odborného poradenství;
 • bude připraven analyzovat a indikovat podmínky pro život v různých sídelních typech z hlediska udržitelného rozvoje, podílet se aktivně na řešení problémů spojených s udržitelným zemědělstvím, dopravní obslužností, zajištěním energií, odstraněním a zpracováním odpadů;
 • na základě provádění monitoringu znečišťujících látek v půdě, vodě a ovzduší bude schopen klasifikovat výsledky měření a sběru dat, a následně navrhnout řešení možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí;
 • bude schopen vyhodnotit negativní důsledky provozu výroby energií a produkce odpadů na životní prostředí a navrhovat základní opatření pro jejich minimalizaci s ohledem na regionální specifika (zejména v oblasti právní úpravy životního prostředí a jeho ochrany identifikuje shody, resp. neshody s platnou legislativou);
 • bude kvalifikován pro působení v oblasti odpadového hospodářství, tj. na pracovních pozicích (např. technik, podnikový ekolog, vodohospodář, odpadový hospodář apod.) v trojúhelníku „původce odpadů – provozovatel systému nakládání s odpady – výrobce technologie“.

 

Kontakt – ZMVŠ | Západomoravská vysoká škola Třebíč

Adresa: Okružní 935, 674 01, Třebíč
Tel.: 800 400 220
Email: info@zmvs.cz
Web: http://www.zmvs.cz

Obory studia

Články

Nová únikovka v Karlíně! - Armageddon project na EXITINLIMIT.CZ

6. 8. 2017 | 14:49 | autor: Fikus

Asteroid se blíží! Planeta Země je v ohrožení! Historie se opakuje! Zbývá jen trocha času!

čti více

Komentáře

Nahlaš nevhodný komentář, který porušuje pravidla serveru na adresu podpora@primat.cz

13.9.2013 | 14:16

Studium IT středně náročné. Jsou předměty, které jsou triviální, jiné těžké. Bývalé kapacity v čele s panem Ráčkem a Horkým již na škole nepůsobí a tak se škola profiluje spíše jako humanitní. Nový obor Udržitelný rozvoj bude směsice ekologie a biologie. Neříkám, že je to špatná věc, ale myslím si, že v čele s nedostatečných praktických zázemím ve firmách bude velmi obtížné sehnat práci v tomto oboru. Maximálně tak kydat hnůj ovcím v Chaloupkách. Pokud již nemáte práci zajištěnou, bude pro Vás těžké v městě s největší nezaměstnaností najít práci. Sám jsem po absolvování IT utekl do Prahy, kde si dodělávám Ing. V Praze na vás budou koukat jak na tupce z nějaké vesnice, je to boj.
Pokud chcete jen titul, pokud máte flek na radnici a potřebujete se posunout v platové tabulce, je pro vás ZMVŠ ideál. Pokud se chcete naučit IT a zejména pak vývoj SW, což je dnes hlavní tahoun v IT, koukněte se jinde.. :-)

11.9.2013 | 13:36

Většina studentů odchází ne díky náročnosti školy jako takové, ta je totiž naprosto triviální = jestli si zvládnete zavázat tkaničky u bot, zvládnete i ZMVŠ, ale odchází díky velmi nízké kvalitě studia - za své peníze nedostáváte vůbec nic. Dostane tak jen diplom z neuznávané a špatné školy, která není považována mnohými ani za vysokou školu. S takovým diplomem si pak můžete leda tak vytřít prdel-vlastní zkušenost nade vše!!! Škola na úrovni UJAKu!!

22.3.2013 | 16:37

Skolu nedoporucuju, vyuka humanitnich oboru na teto skole je velice slaba, narocnost nizka. jediné it jsou tu jeste jakz takz ale i tak hrozi odebrani akreditace vsem oborum a zanik teto skoly. Skola nema moc dobre jmeno a hledat si s diplomem z ni misto bude problem

17.2.2013 | 00:10

Skola je docela lehka, zalezi na jake narazite ucitele, ale tak je to asi vsude. Nejvetsi problem vidim v zazemi, ktere je nedostacujici.

14.6.2013 | 21:21

škola je v pohodě, je to vše o přístupu. i na 'prestižních' státních školách najdete učitele s přístupem, že tu školu udělá každý. situace se zlepšuje a škola rozhodně není lehká a neudělá ji každý, mnoho studentů odchází už po měsíci třeba

Všechny slovní komentáře můžeš vidět po registraci, která je zcela
ZDARMA!

REGISTROVAT SE

Přihlásit se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíš. Další informace